İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Sağlık sebebiyle bildirimsiz fesih

İş sözleşmesinin sağlık sebebiyle feshi: İşçi hakları, bildirimsiz fesih şartları ve Sağlık Kurulu'nun karardaki rolü ile ilgili önemli detayları derledik.

İş dünyasında sağlık, hem işçi hem de işveren için kritik bir konudur. Ancak, işçinin sağlığıyla ilgili durumlar bazen iş sözleşmesinin feshini gündeme getirebilir. Özellikle, işçinin kendi kastından veya yaşayışından kaynaklanan hastalıklar, iş sözleşmesinin bildirimsiz feshi için bir sebep olabilir.

Sağlık sebebiyle fesih

İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.