Paylaşın!
İçindekiler 📝

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

June 11, 2021

0 Dakika
insan kaynakları yönetimi nedir

İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin insan kaynağı konusunda doğru stratejiler ile sağlıklı şekilde büyümesini sağlayan önemli bir kavramdır. Doğru uygulanmayan İK yönetimi süreçleri işletmeye büyük zararlar verebilir. Peki insan kaynakları yönetimi nedir? İK yönetiminin neden önemli olduğunu ve kavramsal çerçevesini gelin, birlikte inceleyelim.

Kavramsal olarak insan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları geliştikçe kavramlar da çeşitlenir. Gelişen yeni kavramlar ile birlikte insan kaynakları yönetimi ile diğer kavramlar birbirine karıştırılabilmektedir. Peki nedir bu kavramlar?

İnsan kaynakları: 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte hızla ilerleyen fabrikalaşma ve üretime dair süreçler, insan kaynakları kavramını doğurmuştur. Bir işletmenin hizmet vermesi ya da ürün üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri olan bu kavram, aynı zamanda bir kurum bünyesinde insana dair yapılan tüm çalışmaları kapsar.

Personel yönetimi: Personel yönetimi, işletme biliminin önemli alt başlıklarından biri olarak kabul edilir. Bu kavram, bir işletmenin organizasyonel yapısı içinde belirlenen ve kategorilere ayrılan işleri üstlenen çalışanları işe alma ve yönetme süreçlerini ifade eder. Personel yönetimi yalnızca işçiyi seçmekle sınırlı değildir. Var olan iş gücünü planlamak, değerlendirmek, gerekli çalışma ortamını sağlamak gibi görevlere sahiptir.

İnsan kaynakları yönetimi: İnsan kaynakları yönetimi, şirkete ait amaç ve strateji oluşturmakla yönetim sürecine başlar ve işletmeye dair bir süreci ifade eder. Doğru bir hedef belirlenerek bu hedefe giden yolda doğru insan kaynağı tercih edilir ve mevcut insan kaynağı en iyi şekilde değerlendirilir. İnsan kaynakları, şirket bünyesinde çalışan personelin deneyimi, yetenekleri, performans ve karakteri gibi kavramların tümü ile ilgilenir.

İnsan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

Her ne kadar eş değer kavramlar gibi görünse de aslında insan kaynakları yönetimi ve personel yönetiminin içerikleri birbirinden farklıdır. Peki bu iki kavram arasındaki farklar nelerdir?

 • Personel yönetimine göre çalışanlar birer maliyet unsurudur. İnsan kaynakları yönetimine göre ise çalışanlar geliştirilmesi gereken bir kaynaktır.
 • Personel yönetimi faaliyetleri işletmenin işleyişinden bağımsız yürütülme eğilimine sahiptir.
 • İK yönetimi tüm yöneticilere ait bir sorumluluktur. Geleneksel personel yönetimi ise uzmanlık gerektiren ayrı bir alan olarak görülür.
 • Geleneksel personel yöneticilerinin sahip olduğu güç ve prestij insan kaynakları yönetimi profesyonellerine göre daha zayıftır. Pek çok üst yönetici için insan kaynakları yönetimi stratejik ilgi alanı konumundadır.
 • Personel yönetimi işe alım, eğitim, ücret gibi daha çok operasyonel bir konu iken insan kaynakları yönetimi iş stratejilerine ulaşmayı sağlayan, personele dair tüm süreçleri ilgilendiren çok daha geniş kapsamlı bir konudur.
 • Personel yönetimi insan unsurunun günlük rutinleri ile uğraşır. İK yönetimi ise işletmeye bağlılığı, yüksek ve nitelikli iş gücünü geliştirerek işletmenin rekabet gücünü artırmayı amaçlar.
 • İnsan kaynakları yönetimi stratejik planlama, rekabet ve kıyaslama gibi geniş kapsamlı konuları ele alır. Bu anlamda personel yönetiminden daha geniş bir çerçeveye sahiptir.

İnsan kaynakları yönetiminin önemi nedir?

İnsan kaynakları yönetiminin olmadığı bir işletmede personel seçimi yanlış olabilir. Bu da, personel devir hızının istenmeyen seviyelere yükselmesine sebep olur. Böyle bir işletmede personel, verimsiz ve isteksiz çalışmaya meyilli hale gelir. Bu veya farklı sebepler ile işten çıkarılan personellerin işletmeye maliyeti yüksek olur ve hem iş gücü piyasasında hem de sektörel bazda işletmenin imajını büyük ölçüde zedeler.

İnsan kaynakları yönetimi ile işletme çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler tespit edilir ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanır. Ancak insan kaynakları yönetiminin olmadığı bir işletmede çalışanların potansiyelleri tespit edilemez. Bu da, onların iş süreçlerine yeterince verimli şekilde katkı sağlamalarını engelleyen bir unsurdur.

Şirketlere faydaları

 • Çalışan verimliliğini ve memnuniyetini artırarak şirketin genel performansını iyileştirir.
 • Yüksek yetenekli çalışanları çekmenize ve elde tutmanıza olanak tanır.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Organizasyonel kültürü güçlendirir ve çalışan bağlılığını artırır.

Çalışanlara faydaları

 • Kariyer gelişimi
 • Adil maaş ve yan haklar
 • İş güvencesi ve iyi bir çalışma ortamı
 • Çalışan motivasyonu
 • Yüksek iş tatminini

İK yönetiminin temel fonksiyonları

İnsan kaynakları yönetimi, bir şirketin en değerli varlıkları olan çalışanlarını en etkili şekilde yönetmeyi amaçlayan bir alandır. İK yönetimi, şirketlerin verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırmada hayati bir rol oynar. Birçok önemli fonksiyonu kapsayan bu yönetim şekline yakından bakalım:

İşe alım ve oryantasyon

İşe alım süreci, doğru adayları belirlemek ve işe almak için stratejik bir yaklaşıma dayanır. Oryantasyon ise yeni çalışanların kuruma uyum sağlamasını ve işlerine hızlıca adapte olmasını sağlar. Bu süreçler şirketin başarısı için doğru yeteneklerin çekilmesini ve elde tutulmasını sağlar.

Eğitim ve gelişim

Çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri şirketlerin rekabetçi kalabilmesi için kritik öneme sahiptir. İK yönetimi, çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak için eğitim programları düzenler. Bu gelişim programları çalışanların performansını ve iş tatminini artırır.

Performans yönetimi

Performans yönetimi çalışanların iş performanslarını izlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca performans değerlendirmeleri ödüllendirme ve kariyer planlama gibi durumlar için objektif bir temel sağlar.

Maaş ve bordro

Adil ve rekabetçi maaş yapıları çalışan motivasyonu ve memnuniyeti için kritiktir. İK yönetimi, çalışanların maaşlarını ve yan haklarını düzenler. (Belirli şirketlerde İK ayrıca bordro işlemlerini yönetir) Bu fonksiyon finansal istikrarı korur.

Çalışma ilişkileri

İyi çalışma ilişkileri sağlıklı bir iş ortamının temelidir. İK yönetimi, çalışanlar arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve iş yerinde huzuru sağlamak için politikalar geliştirir.

İK yönetimi ile başarıya ulaşmak

İK yönetimi stratejisi şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve gelişim sağlamasına yardımcı olur.

İK stratejisi oluşturma

İK stratejisi işletmenin genel hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Bu strateji yetenek yönetimi, iş gücü planlaması ve çalışan bağlılığı gibi unsurları içerir. Etkili bir İK stratejisi, işletmenin rekabet gücünü artırır.

Teknolojiden yararlanma

Teknolojinin İK süreçlerinde kullanımı verimliliği ve doğruluğu artırır. İnsan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS), işe alım, eğitim, performans değerlendirme ve bordro işlemlerini otomatikleştirir. Teknoloji İK yönetiminin daha stratejik kararlar almasına olanak tanır.

Veri tabanlı karar alma

Veri analizi İK yönetiminde önemli bir rol oynar. Çalışan verileri, performans trendleri ve işe alım verileri gibi bilgiler daha bilinçli ve etkili kararlar alınmasını sağlar. Veri tabanlı karar alma İK stratejilerinin başarısını artırır.

Kolay İK ile insan kaynakları süreçlerinizi kolaylaştırın

Tek yazılım ile işletmenizin insan kaynaklarına dair süreçlerini kolayca yürütebilmek artık sizin elinizde. Personel, ücret değerlendirme, vardiya ve performans gibi süreçlerin yönetimini sağlamak için hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN