İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

Sözleşmenin feshi için geçerli sebepler nedir?

Çalışanın iş sözleşmesinin feshi için kabul edilen sebepler hakkında detaylı bilgi için yazımıza tıklayın.

İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler 

 • Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimle çalışma,
 • Gösterdiği niteliklerden daha az performansa sahip olma,
 • İşe yoğunlaşmasının giderek azalması,
 • İşe yatkın olmama,
 • Öğrenme ve kendini geliştirme yetersizliği,
 • Sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği biçimde yapmasını sürekli olarak engelleyen hastalık,
 • Uyum yetersizliği.

İşçinin davranışından doğan sebepler 

 • İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak ,
 • İş yerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak,
 • İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, 
 • İş yerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek şekilde diğer kişilerle ilişkilere girmek,
 • İşin akışını durduracak biçimde uzun telefon görüşmeleri yapmak ,sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak,
 • Amirleri ve iş arkadaşlarıyla ciddi geçimsizlik göstermek,
 • Sıkça ve gereksiz yere tartışmalara girişmek gibi durumlar örnek verilebilir.

İşletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler 

 • Sürüm ve satış olanaklarının azalması,
 • Talep ve sipariş azalması,
 • Enerji sıkıntısı,
 • Ülkede yaşanan ekonomik kriz,
 • Piyasada genel durgunluk,
 • Dış Pazar kaybı,
 • Hammadde sıkıntısı gibi sebeplerle işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi,
 • İş yerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması,
 • İş yerinin daraltılması,
 • Yeni teknolojinin uygulanması,
 • İşyerinin bazı bölümlerinin kapatılması,
 • Bazı iş türlerinin kaldırılması, gibi sebepler olabilir.

Kanunen geçerli sayılmayan sebepler

 • Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 • İş yeri sendika temsilciliği yapmak.
 • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler
 • 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
 • Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

Yukarıda sayılan bu haller özellikle işçinin sözleşmesinin fesih sebebi olamaz.