Fazla Mesai

Fazla mesai muvafakatnamesi

İşçilerin fazla çalışma onayının nasıl alınacağını ve bu onayın hukuki önemini anlamaya yardımcı olacak bu makaleyi keşfedin.

Fazla mesai muvafakatnamesi nedir?

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği gereğince, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırabilmek için işçilerin yazılı onaylarının alınması gerekmektedir. Ancak, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için ise bu onay aranmaz.

Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik ile (25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete); anılan yönetmeliğin “Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı” başlıklı 9/2. maddesinde yer alan “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.” yönündeki hüküm, “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

Fazla mesai veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu bakımdan; artık işçilerden her yıl başında fazla çalışma onayının (muvafakatname) alınmasına gerek bulunmamakla birlikte, söz konusu onayın sözleşmesinde yer alan bir hüküm ile alınması yeterlidir. Şayet iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa daha sonradan, yani ihtiyacın ortaya çıkması halinde alınmasına da imkan tanınmıştır. Yine, daha önce yönetmelikte yer almayan bir hüküm ile yani fazla çalışma yapmak istemeyen işçiye, daha önceden vermiş olduğu bu onayı, otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilmesi imkanı da tanınmıştır.

Fazla çalışmaya ilişkin yazılı onay belgesinin alınması, ileride taraflar arasında açılabilecek olası davalar için de önem arz etmektedir. Zira, fazla çalışma muvafakatnamesinin alınmamış olması durumunda, işçinin rızası olmaksızın işyerinde fazla çalışmaya bırakıldığı öne sürülebilecektir. Fazla çalışma onayı alınmamasının cezası, bu durumdaki her bir işçi için 2023 yılında 1.683,00 TL’dir.