İzinler

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

İş Kanunu 55. maddesine göre yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerin tüm detayları ve işverenlerin yasal sorumlulukları için yazımıza göz atın.

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ancak, 25’inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.)

 • 25’inci madde = (a) alt bendinde sayılan sebepler (işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumu) dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74’üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
 • Kadın işçilerin 74. madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. 
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz).
 • Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla). 
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
 • 3153 sayılı Kanun'a (radyoloji ve fizyoterapi hizmeti veren yerler hakkında kanun) dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • Ek 2 nci maddede (evlenme, evlat edinme, ölüm, babalık, engelli çocuk başlıklı mazeret izinleri) sayılan izin süreleri.
 • İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65’inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
 • Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
 • 66. maddede sözü geçen zamanlar yıllık izin bakımından çalışmış haller olarak gösterilir.