İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

Kötü niyet tazminatı

Hangi durumlar kötü niyet kapsamına girer? Tanımlar, şartlar ve tüm detaylarıyla yazımızda.

Kötü niyet tazminatının şartları

 • İşçinin iş güvencesinden yararlanmaması
 • İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması
 • İşverenin iş sözleşmesini kötü niyetli olarak feshetmesi

Kötü niyetin kapsamı

 • İşverence yapılan feshin hangi andan itibaren kötü niyetli olduğu ölçütü Yargıtay kararlarında belirlenmiştir.
 • Nitekim Yargıtay objektif iyi niyet kurallarına aykırılık ölçütüne başvurmaktadır.
 • Tutar: İşçinin (giydirilmiş) ücreti esas alınır (gelir ve damga vergisi kesilir), süre olarak ihbar süresinin 3 katıdır.

Örnek kötü niyet tazminatı durumları 

 • İşçinin şikayeti üzerine yapılan fesihler (şikayetin haklı olması gerekmez)
 • İşçinin işveren aleyhine mahkemede tanıklık yapması
 • İşçinin işverenden farklı siyasi görüşe sahip olması
 • Kadın işçinin hamile olduğunu öğrenen işverenin işçinin hizmet akdini feshi 
 • İşçinin sendikaya üye olması veya sendikal faaliyette bulunması nedeniyle işten çıkarılması
 • İşçinin sosyal güvenlik mevzuatından doğan bir alacağını istemesi nedeniyle işten çıkarılması

Hangi fiiller kötü niyet tazminatı kapsamına girmez?

 • İşletmenin ekonomik, mali ve teknik gerekleri nedeniyle süreli fesih hakkı kullanması
 • İşletme gereklerinden ortaya çıkan kadro daraltılması zorunluluğu
 • Hammadde yokluğu nedeniyle iş akdinin feshi
 • Ekonomik kriz veya işyerinin kapanması nedeniyle fesih
 • İspat Yükü: İşçidedir.
 • Kıdem Tazminatı ve Kötü niyet Tazminatı: Çalışanlar tarafından karıştırılmakta ise de Kıdem Tazminatı ve Kötü niyet Tazminatı arasında herhangi benzerlik bulunmamaktadır. Gerçek fesih iradesi gizlenerek yapılan her haksız fesih gerçekte bir kötü niyeti de barındırmakta ise de yargıtay kötü niyeti değerlendirirken bu kadar geniş yaklaşmamaktadır.
 • İhbar Tazminatı ve Kötü niyet Tazminatı: Kötü niyet tazminatı ihbar tazminatına bağımlı bir tazminat değildir. İhbar tazminatının ödenmiş olması kötü niyet tazminatının ödenmeyeceği anlamına gelmemektedir.