Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kısmi ve mevsimlik çalışanların kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı için her yıl için son alınan brüt ücret ve giydirilmiş 30 günlük ücret esas alınır.

Kıdem tazminatı miktarı 

 • Her yıl için son alınan brüt ücret ve giydirilmiş 30 günlük ücret esas alınır
 • Yıldan artan süreler için de hesap yapılır
 • 30 günlük ücret tutarı bireysel/toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir
 • Tavanın üzerinde ödemeyi öngören sözleşme hükmü batıldır; tavan üzerinde ödeme yapılırsa işçinin bunu iade yükümü vardır; bu tutar gelir vergisinden muaf tutulamaz
 • 2023 yılı için Kıdem Tazminatı tavanı 19.982,83 TRY’dir
 • Basın İş Kanunu’nda tavan sınırlaması yoktur; Deniz İş Kanunu’nda vardır
 • İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’na  göre kıdem tazminatından vergi kesilmez; Basın İş Kanunu’na göre 24 ayı aşmayan tutarlardan vergi kesilmez
 • Bir holdinge bağlı farklı şirketlerde çalışma bulunuyorsa; her birisi kıdem tavanı ve miktarından ayrı ayrı sorumludur

Tazminat hesaplamasında dikkate alınacak ödemeler 

Süreklilik arz eden her türlü ödemeler; 

 • İkramiyeler: kanun veya sözleşmeden doğanlar veya sürekli ödeme niteliğinde olanlar 
 • Jestiyon İkramiyeleri, İlave Tediyeler, Bahşişler
 • Ayni ve Nakdi Yemek Yardımı
 • Ayni ve Nakdi Gıda/Erzak Yardımı
 • Konut Yardımı ve Vasıta Ücreti 
 • Giyecek Yardımı ve Ayakkabı Parası
 • Yakacak Yardımı (süreklilik arz ederse)
 • Aile ve Çocuk Yardımı
 • İş Riski ve İş Güçlülüğü Zammı (süreklilik arz ederse)
 • Kasa Tazminatı 

Tazminat hesaplamasında dikkate alınmayacak ödemeler 

Süreklilik arz etmeyen ödemeler;

 • Teşvik Primi
 • Özendirme (Teşvik) İkramiyesi
 • İş Elbisesi Yardımı
 • Öğrenim Yardımı
 • Yıllık İzinli Ücret ve Hafta Tatili Ücreti Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Bayram Harçlığı
 • Harcırah 
 • Evlenme, Doğum, Ölüm Yardımı 
 • Vekaleten Yürütülen Görev Ücreti
 • Asgari Geçim İndirimi