İş Yerinde Oluşturulması Zorunlu Kurullar ve Birimler

İş yerinde oluşturulması zorunlu kurullar ve birimler -2

İş yerinde bulunması gereken zorunlu kurullar ve birimler hakkında merak ettiklerinizin hepsi bu yazımızda!

Blog yazımızda, iş yerlerinde hangi zorunlu kurulların ve birimlerin oluşturulması gerektiğini, bu kurulların ve birimlerin ne gibi görevleri olduğunu ve işletmelerin bu gereksinimlere nasıl uyum sağlayabileceğinin ikinci bölümünü inceledik.

1. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/a maddesi ve 16.08.2013 tarih, 28737 R.G. sayılı “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Tanım

Yönetmelik 4’üncü maddesine göre;

 • Emzirme Odaları Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,
 • Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kayıt yaptırmamış 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri ifade etmektedir.

İşveren yükümlülükleri

Yönetmelik 13’üncü maddesine göre;

 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur.vYurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
 • İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yaptıkları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
 • Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. 
 • Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhiledilir.

Kimler faydanabilir?

Yönetmelik 14’üncü maddesine göre;

 • Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar alınır.
 • Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25- 48 aylık ve 49 aylık ve üzeri çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.
 • Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

Çalıştırılacak personeller kimdir?

Yönetmelik 17’nci maddesine göre;

 • Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir. Bu kişinin eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yüksek öğrenim görmüş olması; ve okul öncesi öğretmeni unvanını almış olması gerekir. 
 • Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

Diğer personel

 • Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.
 • Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.
 • Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler. 
 • Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.

İşveren yükümlülükleri

Yönetmelik 21 ve 23’üncü maddelerine göre;

 • Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme,araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır. 
 • Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.
 • İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda: işyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi; işyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı; kuruma alınan çocuk sayısı,cinsiyeti; kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri belirtilir.

2. Disiplin Kurulu

Oluşturulması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak toplu iş sözleşmelerinde yer alırsa zorunlu hale gelir. Çalışanların sözleşmelerinin sona erdirilmesi yahut disiplin işlemlerinin yürütülmesi için işlev görmektedir. İşveren söz konusu süreçlerle ilgili işlemleri kurula devretmiş olur, fakat disiplin kurulu işverenin fesih veya ceza uygulama haklarını ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Daha ziyade bu kurullar, fesih veya cezaya ilişkin kararların hakkaniyet çerçevesinde alındığını göstermekte ve adli-idari makamlar tarafından dikkate alınmaktadır. Disiplin kurullarında genel olarak şu hususları nazara almak önemlidir:

 • Kurulların oluşumu işyeri iç disiplin yönetmeliğine göre şekillenmeli, söz konusu yönetmelikte suç teşkil eden fiiller ve sonuçları detaylıca ele alınmalıdır.
 • Yine ilgili yönetmelikte disiplin kurulunun çalışma ilkeleri, üyelik yapısı ve tüm operasyon süreçleri düzenlenmelidir.
 • Çalışanların temsilcilerinin eşit oranda kurullarda yer alması sağlanmalıdır. İşçi temsilcilerinin seçiminin yine işçiler tarafından yapılması, asil üyelerle birlikte yedek üyelerin belirlenmesi, belirli dönemlerde seçimlerin yenilenmesi gibi hususlara kurul oluşumunda dikkat edilmelidir.
 • İşçi ve işveren temsilcilerinin işyerinde çalışıyor olması gerekir.
 • İşlemlerin yazılı şekilde yapılması, tutanakların düzenlenmesi ve imza altına alınması, kararların ve tebliğlerin yine yazılı yapılması önemlidir. 

3. İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Hangi iş yerlerinde iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinin bulunması ile ilgili detaylı bilgiler “İşyerinde Çalıştırılması Zorunlu Kişiler” başlığımız altında ele alınmıştır. Ancak burada da kurulun oluşum ve işlevi hakkında bazı önemli konuları ele almak faydalı olacaktır:

6331 sayılı Kanun ve 29.12.2012 tarih, 28512 R.G. sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde düzenlenen hükümlere göre, belirli ölçekteki işyerleri için işyeri sağlık ve güvenlik birimleri oluşturulması zorunludur. 

Tanım

İş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi ifade etmektedir.

Yönetmelik 10’uncu maddesine göre;

 • İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
 • İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
 • Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
 • İSGB’ler Yönetmelik Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
 • İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
 • Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.

Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar nedir?

Yönetmelik 11’inci maddesine göre;

 • 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren; işyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder ve işyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
 • 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
 • Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.
 • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir.

Yetki ve sorumluluk

Yönetmelik 13'üncü maddesine göre; İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

4. Değerlendirme Kurulu

 • “Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesine göre; bu biçimde ücret ödemesi yapılan yerlerde bir değerlendirme kurulu oluşturulması gerekir. Kurulun oluşturulması için bir çalışan sayı sınırı belirlenmemiştir, dolayısıyla işçi sayısından bağımsız olarak söz konusu kurulun oluşturulması gerekir.
 • Hizmet süreleri ile başarı durumları, iş yerlerinde oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından tespit edilir.
 • Değerlendirme Kurulu; işveren veya temsilcisinin başkanlığında, sendika temsilcisi ve işveren vekili sıfatını taşımayan en kıdemli birim amirinden oluşur. İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi yoksa, tüm işçilerin katılımıyla, işçilerin kendi aralarında, gizli oy açık sayımla seçecekleri, işçi temsilcisi kurula katılır.
 • İşçi temsilcinin seçimi ile ilgili gerekli işlemler, işveren temsilcisi ile biriservis içi diğeri servis dışı olmak üzere, en kıdemli iki birim amiri tarafından yapılır. Seçim sonucu tutanakla belgelenir ve işyerinde ilan edilir. Temsilcinin herhangi bir nedenle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, aynı usulle yenisi seçilir. Temsilci Seçimine ilişkin belgeler, işyeri kayıtları arasında saklanır.