İş Sözleşmesi

İş sözleşmesinin eki niteliğindeki belgeler nelerdir?

İş sözleşmesinin ek belgelerini öğrenin. Sözleşmenizi tamamlayacak belgeler hakkında bilgi edinin.

Cezai şart

 • İşçinin işe başlaması, sözleşme şartlarına göre davranması, belirli bir süre işten ayrılmaması veya sözleşmenin usulüne göre feshini garanti altına almak için uygulanabilir.
 • Cezai şart, İş Kanunu'nda düzenlenmemiş ancak Borçlar Kanunu'nda yer bulmuştur.
 • Karşılıklı olması zorunludur; sadece işçi aleyhine konulan cezai şart geçersizdir.
 • Cezai Şart (sözleşmenin süresinden önce feshine ilişkin), kural olarak belirli süreli sözleşmelere konulabilmekle beraber, asgari belirsiz süreli iş sözleşmelerinde de uygulanabilmektedir.

Rekabet yasağı

 • Yazılı olmak zorundadır.
 • İşçinin ekonomik geleceğini önemli ölçüde etkilememek zorundadır; o nedenle belirli bir iş, süre ve yer ile sınırlandırılmalıdır. Borçlar Kanununa göre özel durum ve koşullar haricinde süre en fazla 2 yıl ile sınırlandırılmıştır.
 • İş yerinin faaliyet alanı çok geniş ise yasağın sadece işçinin doğrudan yaptığı iş ile sınırlı olması gerekir.
 • İşverenin zarar görmesi söz konusu ise (müşteri çevresi, iş sırları, yapılan işler hakkında bilgi edinilmesi vb.) rekabet yasağı geçerli olur.
 • Zarar tutarı cezai şartı geçerse işçi onu da ödemekle yükümlüdür.

Hangi hallerde son bulur?

Rekabet yasağı şu hallerde sona erer;

 • Öngörülen sürenin bitimi,
 • Belirlenen iş dışında bir iş yapılması,
 • Yer kısıtlaması dışında bir yerde iş yapılması,
 • Rekabet yasağını öngören bir cezai şart öngörülmüş ise bunun ödenmesi,
 • İşverenin haklı menfaatinin bulunmadığının tespiti,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshi veya işçi tarafından haklı feshi.

Rekabet yasağı iş yeri devrinde ve geçici iş ilişkisi durumlarında da devam eder.