İzinler

Hastalık izni

İş hukukunda hastalık izni süreçleri ve ücret ödemeleri karmaşık olabilir. İşverenlerin bu karmaşık süreçleri doğru anlaması büyük önem taşır.

İş hukukunda hastalık izni süreçleri ve ücret ödemeleri karmaşık olabilir. İşverenlerin bu karmaşık süreçleri doğru anlaması ve uygulaması, işçi - işveren ilişkilerinin sağlıklı devamı açısından büyük önem taşır.

Hastalık izni nedir?

Hastalık izni, işçinin herhangi bir rahatsızlık yaşadığı durumlarda izin hakkını kullanarak dinlenmesini amaçlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 çeşit ücretli hastalık izni hali mevcuttur. Buna iş göremezlik ödeneği denir.

Buna göre;

  • İşçi kaza sonucu ya da işi ile ilgili meydana gelen meslek hastalığı dolayısıyla doktor raporu alabilir.
  • İşçi herhangi bir rahatsızlığı sebebi ile doktor raporu alabilir.
  • Kadın çalışanlar, hamileliğinin sonunda ve doğumdan sonraki 8 haftalık süre için doktor raporu alabilir. Bu şekilde alınan raporların sonucunda işçi rapor parası alabilir. Ancak bunun olabilmesi için işçinin son 1 yıl içerisinde 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekir

Hastalık izninde 2 günlük ücretin işveren tarafından ödenmesi 

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 409’uncu maddesinde; “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür” denilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise, iş yerinde çalışmadığı hallerde işveren tarafından işçiye ücret ödenmesi gerektiren istisnai durumlar içerisinde “üç günden az istirahat süreleri” ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 

Maktu ücret & günlük ücret ayrımı 

  • Aylık (Maktu) ücret sisteminde - ki 4857 sayılı Kanun 49’uncu maddesinde bu tür ücretlilere hastalık ve benzeri durumlarda dahi ücretlerinin tam ödeneceği belirtilmiştir - rapor günleri kesilmez, günlük ücrette kesilebilir.