İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Diğer kanunlardaki iş sözleşmesi fesih nedenleri

İş Kanunu'nun yanı sıra diğer kanunlardaki iş sözleşmesi fesih nedenlerini ve maddelerini bir araya getirdik.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 s.k. 28’inci maddesine göre;

 • İş yerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve iş yerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.
 • İşveren; iş yeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz:

 • Alkollü içki yapılan iş yerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler.
 • Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar.
 • İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6356 s.k. 68’inci maddesine göre;

 • İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçinin başka işverenin yanında çalışması sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
 • Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, kanuni haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir işverenin iş yerinde çalışabilir.

6356 s.k. 70’inci maddesine göre;

 • Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5580 s.k. 9’uncu maddesine göre;

 • Personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine önce brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde ise izni veren makam tarafından kişinin görevine son verilir. 
 • 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi hâlinde ise, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.

5580 s.k. 10’uncu maddesine göre;

 • İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir. Bu durum, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir. Tebliğ, sözleşmenin feshin eve gönderilmesi ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.
 • Kurumların teftiş ve denetlenmesi sırasında valilik, lüzum görülen durumlarda kurumun yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerini görevden uzaklaştırabilir. Bu takdirde valilikçe, geçici görevlendirme yapılarak gerekli tedbirler alınır.