Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

2022 SGK idari para cezaları ne kadar?

December 9, 2021

0 Dakika
2022 SGK idari para cezaları

Yeni yılda asgari ücrete yapılan zamla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuata aykırı olarak yapılan işlemler hakkında işverenlere uyguladığı idari para cezaları da tekrar düzenlendi. Yeni dönemde SGK cezalarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız gelin, birlikte bakalım.

Şirketlerin idari para cezası gibi ciddi durumlarla karşılaşmaması için insan kaynakları ve finans departmanlarının takip etmesi gereken değişiklikleri sizler için derledik.

2022 SGK para cezaları

2022 yılı itibarıyla asgari ücretin de güncellenmesiyle beraber 2022 SGK cezaları da yeniden düzenlendi. SGK’ya ait idari para cezaları, cezanın konusuna göre farklı tutarlara sahip. Peki hangi başlıkta hangi para cezası veriliyor?

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı içinaylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında 10.008TL
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında 25.020TL
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:  
Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) 15.012TL
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) 10.008TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında(*) 5.004TL
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:  
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 1.000TL
Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 625TL
Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 10.008TL
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 10.008TL
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:  
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin oniki katı tutarında 60.048TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin altı katı tutarında 30.024TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında 15.012TL
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:  
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 60.048TL
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu içinaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:  
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 60.048TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin altı katı tutarında 30.024TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,aylık asgari ücretin üç katı tutarında 15.012TL
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 10.008TL
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilereaylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,aylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,aylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,aylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylıkasgari ücretin onda biri tutarında (*) 500TL
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) 5.004TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin beş katı tutarında 25.020TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin on katı tutarında 50.040TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin beş katı tutarında 25.020TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 10.008TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında 500TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinaylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) 500TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlaraaylık asgari ücretin yarısı tutarında 2.502TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında 5.004TL
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başınaasgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır 500TL

(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

SGK para cezaları nasıl ödenir?

SGK cezaları, SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların internet şubeleri ya da fiziki şubeleri üzerinden ödenebilir. Bu bankalar;

 • Ziraat Bankası,
 • Halk Bankası,
 • Vakıfbank,
 • Türkiye İş Bankası
 • PTT,
 • Deniz Bank,
 • Garanti Bankası,
 • TEB,
 • Yapı ve Kredi Bankası’dır.

Harcamalarınızı kolayca yönetin

İK ve muhasebe departmanlarına kolaylık sağlayan harcama özelliğimiz ile,

 • Uygulama üzerinden çalışanlara dair tüm ödemeleri; harcama, avans, prim ve ikramiyeleri tek ekran üzerinden takip edebilir, giderlerinizi detaylı bir şekilde işleyebilirsiniz.
 • Tarih, çalışan, durum, tutar, açıklamalar, vergi oranı gibi gelişmiş filtreleme özelliklerini kullanarak harcamalarınız ile ilgili ihtiyacınız olan bilgiye anında erişebilirsiniz.
 • Filtreleri kullanarak saniyeler içerisinde ihtiyacınıza yönelik istediğiniz raporu oluşturup, excel formatında çıktısını alarak raporlama süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.
 • Masaüstü ve mobil uygulama seçenekleri sayesinde dilediğiniz cihaz üzerinden sisteme giriş yapıp, gerekli olan tüm bu bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz.

Masraf ve harcamalarınızı kolayca yönetmek için yeni nesil insan kaynakları yazılımı Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Start using it immediately,
move your business into the future
Privileges de Bridge Digital

Click to see the privileges of QNB Finansbank Digital Bridge Platform

GET INFORMATIE
Get to know Easy HR in 15 minutes

Determine when you are available and we will tell you about Easy HR practices

CREATE AN APPOINTMENT

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE
//