Personel

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Kolay İK Sözleşme ve Politikalar

Kullanıcılar için - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kullanıcı Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Kolay Yazılım A.Ş.’ye (“Kolay İK”) ait www.kolayik.com internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanan İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’nden (“Platform”) faydalanacak olan, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan şirketlerin (“Şirket”) çalışanlarından (“Kullanıcı”) elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkindir.

Veriler Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Kolay İK, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kolay İK ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımına ilişkin Şirket ile iletişimlerin sağlanması ve iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları (“Amaçlar”) ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlemektedir.

Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, Kolay İK tarafından doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Kanallardan Toplanmakta ve Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenmektedir?

Kişisel veriler, Kullanıcı tarafından hesap oluşturulması ve Platform’un kullanılması esnasında Platform üzerinden, e-posta ve Şirket kanalı ile elektronik ortamda elde edilmektedir. Kullanıcı kişisel verileri, Kolay İK ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımına ilişkin Şirket ile iletişimlerin sağlanması ve iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile Kolay İK’nın meşru menfaatine dayalı olarak işlenmektedir. Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Kolay İK, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, Kolay İK’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişi tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun ve Amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir. Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla tedarikçilerle ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

İlgili Kişi Hakları

Kullanıcı, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Kolay İK’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah., Atatürk Cad., N:69, K:5, D:81, Kadıköy / İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak veya ilgili mevzuatın öngördüğü sair yöntemler ile iletebilecektir.

Kolay İK, talepler uyarınca, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, öngörülen yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Bu belge Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler uyarınca 25 Eylül 2020’de güncellenmiştir.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN