tr
Lütfen bir dil seçin

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2019

Emre Doğrubakar

İş Kanunu ihlallerinde uygulanacak olan para cezaları değişkenlik göstermekle birlikte, 177,00 ₺’den başlayıp 21.036 ₺’ye kadar çıkmaktadır.

Daha önce İhlali halinde idari para cezası uygulanan iş kanunu hükümleri yazımızın birincisini paylaşmıştık, bu yazımızda ise 2019 yılında uygulanacak olan iş kanunu idari para cezası miktarlarına yer vereceğiz.

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2019 yılında uygulanacak olan iş kanunu idari para cezaları

Yükümlülük MaddesiCeza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
398 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 26.027 TL
599/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 219 TL
799/b 7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.) 366 TL
899/c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 219 TL
1499/c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 219 TL
2899/d İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 219 TL
29100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 857 TL
30101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.251 TL
30101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.251 TL
32102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 236 TL
39102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 236 TL
37102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 814 TL
38102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 857 TL
52102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 857 TL
41102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337 TL
56 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 416 TL
57103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 416 TL
59103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 416 TL
60103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 416 TL
63104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.292 TL
64104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 416 TL
68104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 2.292 TL
69104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 2.292 TL
71104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 2.292 TL
72104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 2.292 TL
73104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 2.292 TL
74104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 2.292 TL
75104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 2.292 TL
76104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.292 TL
90106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 26.027 TL
92107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 20.822 TL
96/1107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 20.822 TL
96/2107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 20.822 TL
107/2107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 20.822 TL
Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak belirlenmiştir.İş Kanunu idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.

Dijital Pazarlama Yöneticisi

Hemen kullanmaya başlayın, işinizi geleceğe taşıyın
Ücretsiz deneyin

Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın

Ücretsiz Deneyin
15 dakikada Kolay İK'yı tanıyın

Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım

Randevu Oluşturun